PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU AV-nabytek

Vladimír Udržal

Husova 583
517 24 Borohrádek
Česká republika
IČ: 61198773
Odpovědná osoba a kontakt
Vladimír Udržal, tel. 777 225 402, email : zahradninabytekudrzal@seznam.cz
1) O REGISTRACI

„Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě „AV-nabytek“ a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy „vase firma“, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.“
Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese:“zahradninabytekudrzal@seznam.cz„, nebo na uvedené pevné adrese.
Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.
2) PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné.Objednávku lze zrušit před začátkem výroby zakázky. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před výrobou zakázky, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s výrobou  zboží.
O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem a může být potvrzeno nebo upraveno e-mailovou zprávou provozovatelem internetového portálu.
 Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.
Storno objednávky
Pokud provedete storno objednávky do 24 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, adresu, e-mail a číslo objednávky.
3) DRUHY DOPRAVY VEŘEJNÝMI PŘEPRAVCI:

Osobní odběr
Objednávku je možné vyzvednout v domluvený termín po telefonické nebo emailové komunikaci zpravidla na adrese provozovatele internetového portálu nebo na uvedených výstavách, akcích a trzích, také po předchozí domluvě.
Zboží doručováno společností Česká Pošta a.s. nebo dopravní firmou GLS. Kromě zahradního a interiérového nábytku…… vzhledem k velké váze.
 Výše ceny dopravného je dle váhy zboží.
V případě velkého množství kusů zboží, tedy překročení limitů doručovatele může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje v průběhu objednávky a je volitelná.
Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání!
Zboží doručováno Českou poštou – Balík do ruky nebo Balík na poštu
Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno dle váhy zboží.
Cena nezahrnuje žádné další služby, protože je Česká pošta nenabízí. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat. Maximální hmotnost jednoho balíku je pouze 10 kg.
Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!
POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.
Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.
4) ZÁRUKA

V balíku vždy najdete paragon/daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.
5) ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU – OBECNÉ INFORMACE

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.
6) PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
• na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
• na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
• na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
• na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.
7) DORUČENÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny, pokud nepřekročí stanovené podmínky.
Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.
Jak postupovat při vracení zboží:
1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jak mile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.
2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.
Jak zásilku připravit
Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny  pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).
8) ZPŮSOBY ÚHRADY

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat v posledním kroku  objednávky. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
předplatba – při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet: 133459333/0300
dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
osobní odběr – platí v hotovosti nebo kartou při osobním odběru.
platební karta – pouze při osobní odběru na adrese nebo na stánku při příležitostí veletrhů apod.
9) BEZPEČNOST

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).
10) REKLAMACE

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.
11) REKLAMAČNÍ ŘÁD

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.
Jak postupovat
• V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu – „kontaktní adresa“. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
• Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol
• Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
• Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
• Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
• Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
• Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
• Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
• U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
• O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.
Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
AV-nabytek.
Obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2020 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.